porzeczka biała właściwości ad

Skuteczność ropinirolu w leczeniu wczesnej choroby Parkinsona została już zademonstrowana poprzez zaplanowaną tymczasową analizę danych z opisywanego tutaj badania, przeprowadzonych sześć miesięcy po rozpoczęciu badania, w którym pierwotnym punktem końcowym był wynik dla funkcji motorycznych. w Unified Parkinson s Disease Rating Scale (UPDRS) .17 Prezentujemy tutaj wyniki końcowej pięcioletniej analizy, w której pierwotną miarą wyniku była częstość dyskinezy. Metody
Badana populacja
Łącznie 268 pacjentów zapisało się do 30 ośrodków (w Europie, Izraelu i Kanadzie). Wszyscy pacjenci byli w wieku 30 lat lub starsi, mieli kliniczną diagnozę choroby Parkinsona20 z oceną Hoehn-Yahr w stadium do 3 (z etapem wskazującym na jednostronną, wczesną chorobę i zaawansowaną, dwustronną chorobę w stadium 3.), 21 i wymagali terapia dopaminergiczna. Wcześniejsze krótkotrwałe leczenie lewodopą lub agonistami dopaminy było ograniczone do maksymalnie sześciu tygodni i musiało zostać przerwane co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem badania.
Pacjenci byli wykluczani, jeśli mieli ciężkie zawroty głowy lub omdlenia, ciężką chorobę ogólnoustrojową, poważną psychozę, ciężką otępienie, alkoholizm lub uzależnienie od narkotyków lub przeciwwskazanie do lewodopy. Ponadto powodem wykluczenia były leczenie inhibitorem monoaminooksydazy w ciągu dwóch tygodni przed wejściem (z wyjątkiem selegiliny) lub wcześniejszym leczeniem ropinirolem.
Projekt badania
To prospektywne, randomizowane badanie z podwójnie ślepą próbą miało na celu porównanie ryzyka dyskinezy we wczesnej fazie choroby Parkinsona u pacjentów leczonych ropinirolem (Requip, SmithKline Beecham, Philadelphia) z pacjentami leczonymi kombinacją lewodopy i benserazydu (Madopa, Hoffmann -LaRoche, Nutley, NJ, dalej określany jako levodopa) przez okres pięciu lat. Losowe przypisanie leczenia przeprowadzono przy stosunku ropinirolu do lewodopy 2: 1. Wykazano, że bisenrazyd ma właściwości podobne do właściwości karbidopy (stosowanej z lewodopą w Sinemet [Dupont Merck, Wilmington, Del.]) W blokowaniu dekarboksylazy dopa na obrzeżach.22,23 Olepienie badania utrzymywało się użycie techniki podwójnego manekina. Zapieczętowane kopie kodu randomizacji były przechowywane przez głównego badacza w każdym miejscu i przez sponsora badania.
Pacjenci przechodzili trwający siedem dni okres ślepej próby placebo, aby wykazać co najmniej 80% zgodność z przyjmowaniem badanych leków. Pacjenci zostali następnie zrandomizowani (z uwzględnieniem stratyfikacji w zależności od tego, czy otrzymywali jednocześnie leczenie selegiliną), a oceny były wykonywane w odstępach tygodniowych przez pierwszy miesiąc, co dwa tygodnie przez kolejne dwa miesiące, co miesiąc do sześciu miesięcy i co dwa miesiące. odtąd.
Badanie przeprowadzono zgodnie z wytycznymi Dobrej Praktyki Klinicznej i Deklaracją Helsińską. Protokół został zatwierdzony przez komisję etyczną w każdym ośrodku i od każdego pacjenta uzyskano pisemną świadomą zgodę.
Leczenie
Zarówno ropinirol, jak i lewodopa przyjmowano doustnie w postaci tabletek. Dawka badanego leku była dostosowywana co tydzień, z 13 możliwymi zwiększającymi się poziomami dawek
[więcej w: wysypka bostońska u dorosłych, choroba bostońska u dzieci zdjęcia, bostonka okres zarażania ]
[podobne: wrocławski rower miejski 2015, olx skawina, ściegi ozdobne ]