Funkcja grzybni po hematopoetycznej transplantacji komórek macierzystych w leczeniu ciężkiego złożonego niedoboru odporności ad 6

Średnie czasy potrzebne do osiągnięcia poziomów, które wynosiły 50 procent wartości maksymalnej, wynosiły 100 dni w przypadku odpowiedzi na fitohemaglutyninę, 200 dni w przypadku komórek CD45RA + i 300 dni w przypadku episomów antygenów receptora komórek T. Kinetykę rozwoju odpowiedzi na fitohemaglutyninę i kinetykę limfocytów T CD45RA + i episomy antygenów komórek T u 73 niemowląt, u których rozwinęła się funkcja komórek T, przedstawiono na rycinie 4. Reakcja na fitohemaglutyninę wystąpiła przed pojawieniem się limfocytów T CD45RA +, w czasie, gdy dominowały komórki T CD45RO + (Figura 4A). Maksymalne wartości zostały osiągnięte dwa lata po transplantacji, po czym wartości zmniejszyły się mniej więcej równolegle; jednak najdłużej utrzymywała się reakcja na fitohemaglutyninę (ryc. 4B). Trwałość odpowiedzi na fitohemaglutyninę prawdopodobnie wynika z tego, że komórki T pochodzące z grasicy również rozszerzają się w obwodzie. Zasadniczo równoległe pojawianie się i zanikanie limfocytów T CD45RA + i episom antygenowych receptorów komórek T sugeruje, że pojawienie się komórek CD45RA + jest dobrym wskaźnikiem funkcji grasicy u pacjentów z ciężkim złożonym niedoborem odporności.
Dyskusja
Jednym z głównych pytań dotyczących metod odtwarzania funkcji immunologicznych u niemowląt z ciężkim, złożonym niedoborem odporności było to, czy mała, morfologicznie szczątkowa grasica u takich niemowląt ma zdolność przekształcania normalnych komórek macierzystych w immunokompetentne komórki T.4,5 Postulowano, że mały rozmiar grasicy u tych niemowląt mógł być spowodowany brakiem kolonizacji przez normalne komórki macierzyste.23,24
Stwierdziliśmy, że przed przeszczepem szpiku niemowlęcym niemowlętom z ciężkim, złożonym niedoborem odporności brakowało krążących komórek T, które miały cechy komórek T, które niedawno weszły do obiegu z grasicy. Po transplantacji szpiku kostnego powstały krążące komórki T pochodzenia dawcy. Wcześniejsze badania wykazały, że niektóre limfocyty T, które pojawiają się u niemowląt z ciężkim, złożonym niedoborem odporności, mają ograniczoną zdolność rozpoznawania specyficznych antygenów przez haplotyp HLA rodzica, który nie był dawcą przeszczepu25 i że wszystkie takie limfocyty T wydają się być tolerancyjnym dla niemowlęcia 26, co sugeruje, że u tych niemowląt wystąpiła zarówno selekcja pozytywna, jak i negatywna.2
To, że limfocyty T, które pojawiły się po transplantacji, nie wynikały z ekspansji transplacentalnie przeniesionych matczynych komórek T, wykazuje fakt, że matczyne limfocyty T obecne u niemowląt z ciężkim złożonym niedoborem odporności w momencie prezentacji były komórkami CD45RO + i nie zawierały T- episomy antygenów komórkowych. Dojrzałe limfocyty T, które nie zostały usunięte ze szpiku dawcy w procesie deplecji limfocytów T, również powinny mieć fenotyp CD45RO + i brak episomów receptora antygenowego limfocytów T.
Pojawienie się komórek CD45RA + jest dobrym wskaźnikiem funkcji grasicy podczas rozwoju układu odpornościowego u pacjentów z ciężkim złożonym niedoborem odporności, ponieważ kinetyka pojawienia się komórek CD45RA + i krążących episom antygenowych receptorów komórek T u biorców przeszczepów były podobne
[hasła pokrewne: przewody cuviera, zastawka eustachiusza, wysypka bostońska u dorosłych ]
[więcej w: neurolog szczecinek, oddychanie podczas biegu, odczyn tuberkulinowy ]