Codzienne przerwanie uspokajających infuzji u pacjentów z krytyczną chorobą poddawanych mechanicznej wentylacji ad 7

Skrócenie czasu wentylacji mechanicznej prawdopodobnie obniży koszty – zarówno koszty finansowe, jak i związane z powikłaniami wentylacji mechanicznej, takie jak zapalenie płuc wywołane przez respirator i barotrauma. Codzienne przerwanie infuzji uspokajającej jest praktyczną, opłacalną interwencją, którą mogą łatwo wykonać pielęgniarki opiekujące się pacjentami na oddziale intensywnej terapii. Wyniki oceny neurologicznej można następnie przekazać lekarzom, a infuzje leków uspokajających można wznowić i dostosować w razie potrzeby przez pielęgniarki. Nasze wyniki sugerują, że codzienne przerwanie infuzji uspokajającej zapewnia zadowalającą sedację przy jednoczesnym minimalizowaniu działań niepożądanych. Ponadto w naszym badaniu codzienne przerwanie wlewu uspakajającego zmniejszyło całkowitą dawkę midazolamu podawanego o prawie połowę. Read more „Codzienne przerwanie uspokajających infuzji u pacjentów z krytyczną chorobą poddawanych mechanicznej wentylacji ad 7”

Codzienne przerwanie uspokajających infuzji u pacjentów z krytyczną chorobą poddawanych mechanicznej wentylacji ad 6

Spośród tych pacjentów 6 w grupie interwencyjnej i 13 w grupie kontrolnej zmarło w stanie śpiączki; pozostałe zostały przekazane do obiektów wyposażonych w celu zapewnienia długotrwałej wentylacji. Nie było znaczących różnic między obiema grupami pod względem liczby innych działań niepożądanych (w grupie interwencyjnej dwóch pacjentów usunęło rurkę dotchawiczą, a jedna wyciągnęła centralny cewnik żylny, w grupie kontrolnej czterech pacjentów usunęło rurkę dotchawiczą) ( P = 0,88). Siedmiu pacjentów w każdej grupie otrzymało cisatrakurium (P = 0,78), a pięć w każdej grupie wymagało wentylacji nieinwazyjnej po ekstubacji (P = 0,74). Dwunastu pacjentów w grupie interwencyjnej i 18 pacjentów w grupie kontrolnej wymagało reintubacji (P = 0,17), a 12 i 16 odpowiednio przeszli tracheostomię (P = 0,31). Dziewięciu pacjentów w grupie interwencyjnej i 12 w grupie kontrolnej zostało przeniesionych do ośrodka wyposażonego w wentylację długotrwałą (P = 0,43). Read more „Codzienne przerwanie uspokajających infuzji u pacjentów z krytyczną chorobą poddawanych mechanicznej wentylacji ad 6”

Codzienne przerwanie uspokajających infuzji u pacjentów z krytyczną chorobą poddawanych mechanicznej wentylacji ad 5

Nie było różnic demograficznych między tymi podgrupami w żadnej z grup (dane nie przedstawione). Wyniki
Tabela 3. Tabela 3. Czas trwania wentylacji mechanicznej, długość pobytu w oddziale intensywnej opieki medycznej i szpitalu oraz dawki leków uspokajających i morfiny, według badania. Rysunek 1. Read more „Codzienne przerwanie uspokajających infuzji u pacjentów z krytyczną chorobą poddawanych mechanicznej wentylacji ad 5”

Codzienne przerwanie uspokajających infuzji u pacjentów z krytyczną chorobą poddawanych mechanicznej wentylacji czesc 4

Podano całkowite dawki midazolamu lub propofolu i morfiny, podobnie jak średnie szybkości wlewu (obliczone jako całkowite miligramy leku na kilogram masy ciała, podzielone przez całkowitą liczbę godzin od rozpoczęcia infuzji do jej zakończenie). Zastosowano testy neurologiczne (np. Tomografia komputerowa [CT] mózgu, obrazowanie rezonansu magnetycznego [MRI] mózgu i nakłucie lędźwiowe), jak również liczbę pacjentów wymagających leków na paralityczne, reaktywację, nieinwazyjną wentylację lub tracheostomia. Zdarzenia niepożądane (np. Usunięcie rurki dotchawiczej przez pacjenta), przeniesienie do ośrodka wyposażonego w wentylację długoterminową, wycofanie opieki (zmiana opieki ze środków leczniczych na środki mające na celu poprawę komfortu) i śmierć w szpitalu również zostały nagrane. Read more „Codzienne przerwanie uspokajających infuzji u pacjentów z krytyczną chorobą poddawanych mechanicznej wentylacji czesc 4”

Zwapnienie tętnic wieńcowych u młodych dorosłych z przewlekłą chorobą nerek poddawanych dializie ad 5

Ponownie, pacjenci ci byli starsi, przeciętnie, i oni byli dłużej poddawani dializie. Stężenia wapnia i fosforu w surowicy oraz produktu jonów wapnia i fosforu w surowicy były wyższe u pacjentów po przebytym paratyroidektomii (dane nieukazane). Żaden z pacjentów z zwapnieniami tętnic wieńcowych nie miał objawów dławicy piersiowej ani przebytego zawału mięśnia sercowego, ale u sześciu pacjentów wystąpiły nieprawidłowości w elektrokardiografii, nawet po wykluczeniu zmian, które prawdopodobnie wynikały z nadciśnienia lub nadmiaru płynu pozakomórkowego. Nieprawidłowości to zmiany niedokrwienne w bloku przedsionkowo-komorowym pięcio- i pierwszego stopnia w jednym. Zwapnienie zastawki mitralnej wykryto u dwóch z siedmiu pacjentów, którzy zostali zbadani za pomocą echokardiografii. Read more „Zwapnienie tętnic wieńcowych u młodych dorosłych z przewlekłą chorobą nerek poddawanych dializie ad 5”

Zwapnienie tętnic wieńcowych u młodych dorosłych z przewlekłą chorobą nerek poddawanych dializie czesc 4

Dopasowanie pacjentów i osób zdrowych w zależności od płci, wieku (w ciągu dwóch lat) i wskaźnika masy ciała (w granicach 10 procent) dało 11 pacjentów i 27 zdrowych osób, z których odpowiednio 9 (82 procent) i 2 (7 procent) , miało zwapnienie tętnicy wieńcowej (P <0,001). Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka 39 pacjentów w zależności od obecności lub braku zwapnienia tętnic wieńcowych. Rycina 2. Read more „Zwapnienie tętnic wieńcowych u młodych dorosłych z przewlekłą chorobą nerek poddawanych dializie czesc 4”

Zwapnienie tętnic wieńcowych u młodych dorosłych z przewlekłą chorobą nerek poddawanych dializie cd

Obrazy dla każdej sekcji uzyskano przy użyciu pojedynczego plasterka podczas ekspozycji 100 ms, podczas gdy pacjent wstrzymał oddech. Czas akwizycji obrazu był skoordynowany z fazą rozkurczową cyklu serca w 80 procentach odstępu RR przy użyciu monitorowania elektrokardiograficznego. Obrazy zostały zrekonstruowane przy użyciu pola widzenia 260 mm lub 300 mm, macierzy 512 na 512 i ostrego filtra rekonstrukcyjnego. Wszystkie skany zostały ocenione przy użyciu oprogramowania Imatron (wersja 12.25) przez jednego z dwóch techników, którzy nie znali stanu klinicznego badanych osób ani wyników poprzednich skanów. Badane regiony zidentyfikowano wokół ognisk zwapnień w tętnicach nasierdziowych, zgodnie z obecnością dwóch sąsiednich pikseli o wartościach gęstości co najmniej 130 jednostek Hounsfielda. Read more „Zwapnienie tętnic wieńcowych u młodych dorosłych z przewlekłą chorobą nerek poddawanych dializie cd”

Zwapnienie tętnic wieńcowych u młodych dorosłych z przewlekłą chorobą nerek poddawanych dializie ad

Kilka ocen zwapnień tętnic wieńcowych przeprowadzono u pacjentów obu płci, którzy są w wieku poniżej 30 lat i nie ma informacji na temat częstości zwapnień tętnic wieńcowych u dzieci i młodych osób dorosłych ze schyłkową niewydolnością nerek. Podjęliśmy się tego badania, aby określić częstość występowania i stopień zwapnienia tętnic wieńcowych u dzieci, młodzieży i dorosłych w wieku 30 lat lub młodszych, którzy cierpieli na schyłkową niewydolność nerek i którzy byli poddawani regularnej dializie. Metody
Osoby badane
Wszystkich 66 pacjentów w wieku 30 lat lub młodszych, którzy byli poddawani regularnej dializie w Programie dla dorosłych i pediatrycznym dializowanym UCLA, zostało zaproszonych do udziału w badaniu. Trzydziestu dziewięciu pacjentów zgodziło się zapisać; 23 było młodszych niż 20 lat, a 16 było w wieku od 20 do 30 lat. Dwudziestu jeden pacjentów leczono ciągłymi cyklami dializy otrzewnowej i 18 pacjentami z hemodializą trzy razy w tygodniu. Read more „Zwapnienie tętnic wieńcowych u młodych dorosłych z przewlekłą chorobą nerek poddawanych dializie ad”

Zwapnienie tętnic wieńcowych u młodych dorosłych z przewlekłą chorobą nerek poddawanych dializie

Choroba sercowo-naczyniowa występuje często u osób w podeszłym wieku ze schyłkową niewydolnością nerek poddawanych regularnej dializie, ale niewiele wiadomo na temat rozpowszechnienia i zakresu chorób sercowo-naczyniowych u dzieci i młodych dorosłych ze schyłkową niewydolnością nerek. Metody
Zastosowaliśmy tomografię komputerową z wiązką elektronów (CT) do badania zwapnień tętnic wieńcowych u 39 młodych pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek poddawanych dializie (średnia [. SD] wieku, 19 . 7 lat, zakres od 7 do 30) i 60 osób zdrowych w wieku od 20 do 30 lat. U osób z objawami zwapnienia w badaniu CT określono jego zakres. Read more „Zwapnienie tętnic wieńcowych u młodych dorosłych z przewlekłą chorobą nerek poddawanych dializie”

Broń palna i samobójstwo

Artykuł Wintemute et al. (Wydanie 18 listopada) oraz towarzyszące mu redakcje Rosenberga i wsp.2 dodają do literatury zdrowia publicznego na temat broni palnej. Rosenberg i in. zauważmy, że potrzebujemy więcej informacji o okolicznościach, w których występuje samobójstwo z użyciem broni palnej. Badania kliniczne mogą uzupełniać podejście epidemiologiczne, aby pomóc w dostarczaniu takich informacji. Read more „Broń palna i samobójstwo”