Testy poznawcze cz. 1

width=300Zmienne kategoryczne zostały opisane jako procenty i zmienne ciągłe jako średnie i SD. Skumulowane grupy ekspozycji porównano przy użyciu testu χ2 dla zmiennych jakościowych i analizy wariancji dla zmiennych ciągłych, przy czym α ustawiono na 0,05. Stwierdzono, że zmienne socjodemograficzne, takie jak wiek, płeć i poziom wykształcenia, wiążą się z wynikami poznawczymi. W celu porównania wyników poznawczych, obliczyliśmy skorygowane z-score dla wieku, płci i poziomu wykształcenia dla każdego testu poznawczego, stosując wielowymiarową regresję liniową zgodnie z metodą Barona.

Opracowano jednoczynnikowe modele regresji liniowej w celu oceny wpływu skumulowanej ekspozycji na AC na funkcje poznawcze. Dla każdego testu poznawczego z-score był zmienną zależną, a skumulowana ekspozycja była zmienną niezależną. Ponadto dla każdego modelu najpierw zmieniliśmy parametry stylu życia, a następnie zmienne dotyczące stylu życia i stanu zdrowia.
[przypisy: olx mogilno, badanie densytometryczne, astygmatyzm objawy ]