porzeczka biała właściwości ad 5

Spośród tych pacjentów 29 w grupie ropinirolu (34 procent) i 29 w grupie lewodopy (64 procent) zrobiło to bez otwartej suplementacji lewodopą. Przyczyny wycofania się z badania przedstawiono na rysunku 1. Średnie (. SD) dawki dobowe po zakończeniu badania wynosiły 16,5 mg ropinirolu (plus 427 . 221 mg lewodopy o otwartym podłożu u pacjentów wymagających suplementacji) i 753 . 398 mg lewodopy (w tym suplementy o otwartym oznaczeniu) . Pięćdziesięciu dwóch pacjentów w grupie ropinirolu (29 procent) i 24 w grupie lewodopy (27 procent) otrzymywało domperidon w pewnym czasie podczas pięcioletniego badania.
Częstość występowania dyskinezy
Figura 2. Figura 2. Proporcje pacjentów pozostających bez dyskinezy w grupach ropinirolu i lewodopy. Współczynnik ryzyka dla pozostawania bez dyskinezy w grupie ropinirolu w porównaniu z grupą lewodopy wynosił 2,82 (przedział ufności 95%, 1,78 do 4,44).
Zmniejszone ryzyko dyskinez u pacjentów z grupy ropinirolu, niezależnie od suplementacji lewodopy, jest widoczne na rycinie 2 (współczynnik ryzyka dla pozostawania bez dyskinezy w grupie ropinirolu, w porównaniu z grupą lewodopy, 2,82, przedział ufności 95%, 1,78 do 4,44; P <0,001). W grupie ropinirolu było zbyt mało pacjentów z dyskinezją, aby obliczyć czas do wystąpienia dyskinezy u 50 procent pacjentów pozostających w badaniu. Jednak czas do wystąpienia dyskinezy u 25 procent pacjentów pozostających w badaniu wynosił 214 tygodnie wśród pacjentów w grupie ropinirolu i 104 tygodnie wśród pacjentów w grupie lewodopy. Ogólnie dyskinezy rozwinęły się u 36 ze 177 pacjentów w grupie ropinirolu (20 procent) i u 40 z 88 osób w grupie lewodopy (45 procent), co oceniono w punkcie 32 UPDRS oraz w raportach o zdarzeniach niepożądanych. Przed dodaniem uzupełniającej lewodopy 9 z 177 pacjentów z grupy ropinirolu (5 procent) i 32 z 88 pacjentów z lewodopą (36 procent) miało dyskinezę.
Inne zmienne
Ryzyko wyłączenia dyskinezy było istotnie niższe w grupie otrzymującej ropinirol, niezależnie od tego, czy pacjent otrzymał uzupełniającą lewodopę (stosunek ryzyka dla pozostałego bez dyskinezji wyłączającej w grupie ropinirolu w porównaniu z grupą lewodopy, 3,02, 95-procentowy przedział ufności, 1,52 do 6,02; P = 0,002). Czternastu ze 179 pacjentów z grupy ropinirolu (8 procent) miało dyskinezę wyłączającą, w porównaniu z 20 z 89 w grupie lewodopy (23 procent).
Rysunek 3. Rysunek 3. Średnie wyniki dla czynności dnia codziennego i funkcji motorycznej. Wyniki dotyczą części II (czynności dnia codziennego) i części III (funkcji ruchowej) zunifikowanej skali oceny choroby Parkinsona. Zakres możliwych wyników dla części II wynosi od 0 do 52; zakres dla części III wynosi od 0 do 108. Wyższe wyniki wskazują na poważniejszą niepełnosprawność i cięższą dysfunkcję. I słupki wskazują . 2 SE.
Figura 3 pokazuje średnie wyniki dla czynności życia codziennego podczas całego badania. Wśród pacjentów, którzy ukończyli badanie, średnia (. SD) zmiana w stosunku do wartości wyjściowej dla aktywności codziennej stanowiła wzrost o 1,6 . 5,4 punktu (nieznaczne pogorszenie) wśród pacjentów w grupie otrzymującej ropinirol i 0,0 . 4,7 punktów wśród osób z grupy lewodopy
[patrz też: zastawka eustachiusza, komora trzecia, choroba bostońska u dzieci zdjęcia ]
[hasła pokrewne: anatomia człowieka 3d, anatomia człowieka zdjęcia, shih tzu olx ]