neurolog dziecięcy szczecinek ad 5

Przeprowadziliśmy także analizę kowariancji zmian całkowitej oceny HRSD od linii podstawowej do punktu końcowego, z wynikami podstawowymi jako współzmiennymi, na tych dwóch próbkach. Model obejmował leczenie i miejsce jako główne efekty. Interakcje między leczeniem a miejscem były ponownie nieistotne, a zatem nie zostały uwzględnione w modelu. Dokonaliśmy porównań parami średnich dla trzech grup terapeutycznych (skorygowanych o wartości bazowe) za pomocą prostych kontrastów. Całkowite różnice między terapiami oceniano przy użyciu poziomu alfa 0,05, podczas gdy porównania parami wykorzystywały poziom alfa 0,0167 (0,05 ÷ 3) z poprawką Bonferroniego. Użyliśmy dokładnego testu Fishera do analizy częstości występowania zdarzeń niepożądanych i szybkości przerwania leczenia w trzech grupach. Wszystkie testy statystyczne były dwustronne. Analiza danych została przeprowadzona przez biostatyczną firmę zajmującą się zarządzaniem danymi (Statprobe, Ann Arbor, Mich.), Zgodnie z planem opracowanym przez autorów. Firma została wybrana i opłacona przez Bristol-Myers Squibb.
Wyniki
Podstawowa charakterystyka kliniczna i demograficzna
Tabela 1. Tabela 1. Status 681 pacjentów w trakcie 12-tygodniowego badania, zgodnie z przypisaniem do leczenia. Tabela 2. Tabela 2. Podstawowa charakterystyka pacjentów. W badaniu wzięło udział 1035 pacjentów. Spośród 354 osób, które nie zostały poddane randomizacji, 235 (66%) nie spełniało kryteriów badania, 47 (13%) wycofało swoją zgodę, a 72 (20%) zostało wykluczonych z innych powodów (np. Brak powrotu do dalszej oceny). lub niezgodność). Łącznie 681 pacjentów poddano randomizacji: 226 zostało przydzielonych do otrzymania nefazodonu, 228 do psychoterapii, a 227 do leczenia skojarzonego (Tabela 1). Randomizacja nie była stratyfikowana według strony. W każdym miejscu w przybliżeniu jednakowa liczba pacjentów przeszła randomizację do trzech grup. Nie było jednak istotnych różnic między grupami w odniesieniu do cech demograficznych i klinicznych linii podstawowej (tabela 2), zarówno wśród ogółu populacji, jak i na terenie.
Leczenie
W przypadku próbki zmodyfikowanej z zamiarem leczenia, średnia (. SD) końcowa dzienna dawka nefazodonu wynosiła 466 . 144 mg w grupie leczonej nefazodonem (dane dostępne dla 216 pacjentów) i 460 . 139 mg w grupie leczenia skojarzonego (221 pacjenci). Wśród pacjentów, którzy ukończyli badanie i dla których dostępne były dane dotyczące dawki, średnia końcowa dzienna dawka nefazodonu wynosiła 520 . 100 mg wśród 92 pacjentów z odpowiedzią w grupie nefazodonu i 479 . 111 mg wśród 152 pacjentów z odpowiedzią w grupie leczenia skojarzonego. Dawka wynosiła 491 . 125 mg wśród 73 pacjentów bez odpowiedzi w grupie leczonej nefazodonem i 539 . 96 mg wśród 27 pacjentów bez odpowiedzi w grupie leczenia skojarzonego.
W przypadku zmodyfikowanej próbki do leczenia, średnia liczba sesji psychoterapeutycznych wynosiła 16,0 . 4,7 wśród 216 pacjentów w grupie terapeutycznej i 16,2 . 4,8 wśród 226 pacjentów w grupie leczenia skojarzonego. Wśród tych, którzy ukończyli badanie, 90 pacjentów z odpowiedzią w grupie psychoterapeutycznej i 152 takich pacjentów w grupie leczenia skojarzonego uczestniczyło w średnio 18,2 . 1,9 sesji, podczas gdy liczba ta wynosiła 17,7 . 1,9 wśród 83 pacjentów w grupie grupa psychoterapeutyczna, która nie otrzymała odpowiedzi i 17,9 . 1,4 wśród 27 pacjentów w grupie leczenia skojarzonego, którzy nie otrzymali odpowiedzi.
Skuteczność
Rysunek 1
[patrz też: wysypka bostońska u dorosłych, półpasiec icd 10, aorta zstępująca ]
[hasła pokrewne: ile trwa leczenie kanałowe, aborcja farmakologiczna, anaplazmoza ]