Funkcja grzybni po hematopoetycznej transplantacji komórek macierzystych w leczeniu ciężkiego złożonego niedoboru odporności ad

Z powodu braku wcześniejszej thymopoezy i braku terapii immunosupresyjnej, przeszczep szpiku kostnego u takich niemowląt stanowi wyjątkową okazję do badania kinetyki początkowego ustanowienia składnika komórek T układu odpornościowego. Metody
Badaj pacjentów
Przebadano 83 dzieci z ciężkim, złożonym niedoborem odporności, którym podano niefrakcjonowane przeszczepy szpiku kostnego identyczne z HLA (7 niemowląt), zubożone w T komórki HLA identyczne z przeszczepami szpiku kostnego (5 niemowląt) lub HLO haploidentyczne przeszczepy szpiku zubożone w komórki T ( 71 niemowląt), bez chemioterapii przed przeszczepem lub profilaktyką przeciwko chorobie przeszczep przeciw gospodarzowi, w ciągu ostatnich 18 lat.2 Z tych 83 pacjentów 72 było chłopcami; 44 miało ciężki złożony niedobór odporności z powodu mutacji genu kodującego wspólny łańcuch . (zaburzenie związane z X), 5 miało mutację genu kodującego kinazę Janus 3 (JAK3), 2 miało mutację genu kodującego . łańcuch receptora interleukiny-7, 12 miało niedobór deaminazy adenozyny, 17 miało potwierdzoną autosomalną recesywną chorobę o nieznanym typie molekularnym, miał niedorozwój chrząstki-włosów, a 2 miało ciężki złożony niedobór odporności o nieznanej molekularnej przyczynie.
Szpik dawcy został pozbawiony komórek T przez aglutynację lektyną sojową i dwa cykle rozet z erytrocytami owcy traktowanymi bromkiem aminoetylo-izotiuroniowym, jak opisano w innym miejscu. 18, 19 Średni wiek (. SD) przy transplantacji wynosił 0,5 . 0,4 roku. Próbki krwi pobierano od pacjentów przed przeszczepieniem i w zmiennych odstępach czasu przez okres do 16 lat. Fenotypy komórek T i odpowiedzi proliferacyjne na mitogeny oznaczano przy użyciu świeżo wyizolowanych jednojądrzastych komórek krwi obwodowej, jak opisano wcześniej1. Nadmiar komórek zamrożono w -70 ° C w pożywce RPMI 1640 zawierającej dimetylosulfotlenek. Badano również próbki krwi uzyskane od 90 zdrowych osób (<1 rok do 79 lat). Próbki krwi uzyskano za zgodą Duke University Committee on Human Investigations i pisemnej świadomej zgody pacjentów lub ich rodziców.
Ilościowy test kompetycyjnej reakcji łańcuchowej polimerazy dla episomów receptora antygenów komórek T
Analiza reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) na episomy antygenów komórek T została przeprowadzona w sposób opisany w innym punkcie 16. W skrócie, DNA od 2 milionów do 10 milionów komórek jednojądrzastych krwi obwodowej izolowano za pomocą Trizol (Life Technologies, Gaithersburg , Md.). DNA (1 .g) amplifikowano w temperaturze hybrydyzacji 60 ° C przez 30 cykli i w 72 ° C przez 30 sekund w 50 .l mieszaniny reakcyjnej zawierającej 1x bufor PCR (Life Technologies), 1,8 mM chlorek magnezu, 200 .M trifosforan deoksynukleotydu, 250 nM starterów, 16 2,5 .Ci [.-32P] trifosforanu deoksycytydyny, 0,5 U platynowej polimerazy Taq (Life Technologies) oraz 5000, 1000, 500 lub 100 cząsteczek standardowego episomu receptora antygenowego komórki T . Amplifikacja PCR standardowej cząsteczki powoduje, że produkt jest o 60 pz krótszy niż cząsteczka prawdziwego episomu antygenu receptora komórek T. Produkty PCR rozdzielano za pomocą elektroforezy w żelu poliakryloamidowym i oznaczano ilościowo za pomocą urządzenia do obrazowania (PhosphorImager, Molecular Dynamics, Sunnyvale, CA).
[podobne: choroba bostońska u dzieci zdjęcia, bostonka okres zarażania, półpasiec icd 10 ]
[przypisy: angiografia fluoresceinowa, apiterapia, astma oskrzelowa u dzieci ]