Długotrwałe leczenie antagonistą receptora glikoproteiny płytek krwi po przezskórnej rewaskularyzacji wieńcowej ad 5

Stenty zostały wszczepione 71 procentom pacjentów, a aterktomia rotacyjna została wykonana w 5 procentach, bez znaczących różnic między grupami. Mediana maksymalnego aktywowanego czasu krzepnięcia była istotnie dłuższa w obu grupach xemilofiban niż w grupie placebo (P <0,001). Rycina 1. Rycina 1. Skumulowane częstości zdarzeń Kaplan-Meier dla złożonego punktu końcowego zgonu, niekrytycznego zawału mięśnia sercowego lub pilnej rewaskularyzacji. Skumulowane wskaźniki zdarzeń w dwóch grupach xemilofiban nie różniły się istotnie od częstości w grupie placebo.
Tabela 2. Tabela 2. Skumulowane wskaźniki zdarzeń Kaplan-Meier dla punktów końcowych serca. Śmierć, niezakończony zgonem zawał mięśnia sercowego lub pilna rewaskularyzacja wystąpiły w ciągu 182 dni u 324 pacjentów w grupie placebo (częstość zdarzeń skumulowanych Kaplana-Meiera, 13,5 procent), 332 pacjentów w grupie 10 mg xemilofiban (skumulowana częstość zdarzeń, 13,9 procent; = 0,82 dla porównania z grupą placebo, współczynnik ryzyka, 1,03, 98-procentowy przedział ufności, 0,86 do 1,23) i 306 pacjentów w grupie 20 mg xemilofiban (skumulowana częstość zdarzeń, 12,7%, P = 0,36 dla porównania z grupa placebo, współczynnik ryzyka 0,94, 98% przedział ufności, 0,78 do 1,13) (wykres i tabela 2). Śmierć lub niezakończony zawał mięśnia sercowego wystąpił w ciągu 182 dni u 215 pacjentów w grupie placebo (skumulowana częstość zdarzeń, 8,9 procent), 220 pacjentów w grupie 10 mg xemilofiban (skumulowana częstość zdarzeń, 9,2 procent, P = 0,87 dla porównania z grupa placebo, współczynnik ryzyka, 1,02, 99% przedział ufności, 0,80 do 1,31) i 199 pacjentów z grupy 20 mg xemilofibanu (skumulowana częstość zdarzeń, 8,2 procent, P = 0,36 dla porównania z grupą placebo, współczynnik ryzyka, 0,92; 99-procentowy przedział ufności, 0,71 do 1,18). Nie było znaczących różnic między trzema grupami w obu złożonych punktach końcowych po 30 lub 213 dniach (Tabela 2). Śmiertelność była podobna lub niższa niż w poprzednich badaniach38; jednak było nominalnie więcej zgonów w grupie 10 mg xemilofiban niż w grupie placebo (tabela 2).
Ryc. 2. Ryc. 2. Współczynniki zagrożenia dla złożonego punktu końcowego zgonu, zawału mięśnia sercowego lub pilnej rewaskularyzacji w ciągu 182 dni po randomizacji. Poziome linie wskazują 98 procentowe przedziały ufności. MI oznacza zawał mięśnia sercowego i przezskórną rewaskularyzację wieńcową PTCR.
Współczynniki zagrożenia dla złożonego punktu końcowego zgonu, nieinwazyjnego zawału mięśnia sercowego lub pilnej rewaskularyzacji w ciągu 182 dni pokazano na Figurze 2 dla różnych podgrup pacjentów. Żadna z różnic między podgrupami nie była istotna. Efekty leczenia były podobne w grupach stentów i bez stentów. Ponadto, nie było znaczących lub istotnych klinicznie różnic w działaniu leczniczym w zależności od czasu początkowej dawki badanego leku (tj. Czy podano go w ciągu 60 minut przed wykonaniem PTCR lub wcześniej), czy też w czasie pierwsza dawka podtrzymująca.
Ryc. 3. Ryc. 3. Zawał mięśnia sercowego w ciągu jednego dnia po randomizacji lub rewaskularyzacji indeksu, zgodnie z poziomem kinazy kreatynowej (CK)
[przypisy: indeks bispektralny, bostonka jak długo trwa, przewód żylny ]
[przypisy: babka plesznik, babka płesznik jak stosować, babka płesznik opinie ]